Privatlivspolitik – GDPR

Vi tager beskyttelse af dine data alvorligt

DI-Teknik A/S (i det følgende benævnt ”DI-Teknik”) er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, herunder EU-forordningen, Generel Data Protection Regulation af 25. maj 2018, om behandling af persondata. Vores persondata- og privatlivspolitik indeholder en beskrivelse af, hvordan vi behandler persondata om vores kunder og samarbejdspartnere som et led i vores samhandel eller til opfyldelse af andre formål, f.eks. kontraktuelle forpligtigelser.

Derudover henvises der til vores cookiepolitik https:/di-teknik.dk/cookie-politik/, der gælder for indsamling af persondata i forbindelse med benyttelse af vores hjemmeside www.di-teknik.dk med undersider.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

DI-Teknik vil helt naturligt behandle personoplysninger om sine kunder og samarbejdspartnere, eller hvis kunden eller samarbejdspartneren er et A/S eller ApS, på selskabets fysiske repræsentant.

Almindelige persondata

DI-Teknik behandler i forbindelse med samhandel, indkøb, tilbudsgivning, udbudsmateriale og forretningsaftaler, almindelige personoplysninger som f.eks. navn/virksomheds navn, navn på virksomhedens fysiske repræsentant, CVR. Nr., adresse, telefonnr., e-mailadresse, kontonr. til samarbejdspartners bank, m.v.

Vi er den Dataansvarlige, og behandling sker jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra b og f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af handlen/kontrakten med dig, og/eller den virksomhed du repræsenterer samt interesseafvejning.

Personoplysninger på dig som kunde (og/eller repræsentant for fysisk kunde) er oplysninger, som du har oplyst os, og som vi derfor betragter som berigtiget af dig, i forbindelse med forretningsaftaler, tilbudsgivning og/eller samhandel. Vi anvender derudover det offentlige tilgængelige CVR-registrer for validering af ejerforhold og CVR. nr.

Udveksling af persondata

I forbindelse med samhandel med kunder udveksler vi personoplysninger med underleverandører hvor det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med køb af udstyr, som kræver udstedelse af personligt certifikat og licenser. Dine adresseoplysninger kan også udleveres til fragtfirmaer og andre underleverandører som leverer ydelser på vegne af os, konsulenter, banker ifm. bankgarantier, o.a.

Vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer dine personoplysninger (jf. ovenstående f.eks. firmanavn, og navn på virksomhedens fysiske repræsentant) så længe, det er nødvendigt for at kunne levere produkter, ydelser og rådgivning til dig og/eller din virksomhed.

For at imødekomme dels lovkrav, og vores kunders krav, om standarder på anlæg og komponenter vi designer og leverer, opbevarer vi som udgangspunkt alle data omkring projektrelevante tilbud, igangværende og afsluttede ordrer, så længe det leverede anlæg er i drift, dog minimum 5 år jf. gældende bekendtgørelse om kvalitetsledelessystemer BEK nr. 545, kapitel 1., §3, stk. 3.

Teknisk og organisatorisk sikkerhed

For at beskytte dine persondata bedste muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt.

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger internt for at passe godt på dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang af uautoriserede personer.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og hvad vi anvender dem til.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Ret til sletning

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtigelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringerne eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Har du forespørgsler omkring vores håndtering af persondata, jf. Persondataforordningen af 25. maj 2018, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående e-mailadresse.

Hvis du mener at dine personoplysninger, trods klage til DI-Teknik, ikke bliver behandlet korrekt, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du kan læse med om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

DI-Teknik A/S

Støberivej 14

4600 Køge

E-mail: Info@di-teknik.dk

 

Kontakt os