DI-Tekniks Salgs- og leveringsbetingelser for industri–styresystemer eller tilsvarende

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer DI-Teknik alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

 1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for DI-Teknik, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Tilbud fra DI-Teknik, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køberen ikke er DI-Teknik i hænde inden tyve arbejdsdage fra tilbuddets dato.

Mundtlige, herunder telefoniske opgivne priser, er at betragte som fritblivende tilbud.

 1. DI-Tekniks ydelse

DI-Tekniks ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer. DI-Teknik forpligter sig til på de i nærværende vilkår samt eventuelle specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver DI-Tekniks ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand.

Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

 

 1. Levering

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køberen eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

Forsikring af køberens risiko vedrørende transport tegnes kun af DI-Teknik, såfremt dette er skriftligt aftalt.

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos DI-Teknik, indtil købesummen er fuldt betalt.

 

 1. Priser

Prisen gælder ab fabrik eller lager og er eksklusive moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, valutakurser eller andre forhold, som DI-Teknik er uden indflydelse på. Ændres leverancens art eller forøges DI-Tekniks omkostninger på anden måde, forårsaget af købers forhold, tages der forbehold om regulering af den ved aftalen fastsatte pris.

 

 1. Betalingsbetingelser

Medmindre andet er aftalt, kan DI-Teknik forlange, at en del af købesummen – dog max en tredjedel – betales på ordretidspunktet, en yderligere del – dog max. en tredjedel – betales, når installationen påbegyndes, samt den resterende del – dog max. en tredjedel – betales ved opgavens aflevering.

I de tilfælde, hvor installation ikke indgår, kan DI-Teknik forlange at en del af købesummen – dog max. halvdelen – betales ved ordre og den resterende del af købesummen ved levering.

Ved overskridelse af betalingsfrister, er køber pligtig at betale morarenter af det forfaldne beløb, p.t. 2,0 % pr. påbegyndt måned.

DI-Teknik kan forlange, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.

Manglende overholdelse af betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, og berettiger DI-Teknik til at standse yderligere leverancer, samt til at kræve et hvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.

 

 1. Leveringstid

Levering op til to uger før eller efter det i aftalen fastsatte leveringstidspunkt anses i enhver henseende for rettidig levering.

DI-Teknik kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

 1. Ved forandringer af ordren, som kræves af køberen.
 2. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre
 3. I tilfælde af force majeure, jf. nærværende leveringsbetingelsers punkt 13.
 4. Når nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller sinker DI-Teknik, forekommer i væsentligt større omfang end det er sædvanligt for den pågældende årstid.
 5. I tilfælde af at arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentligt pålæg.
 6. I de ovennævnte punkter a, b og e forbeholder DI-Teknik sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos DI-Teknik i denne anledning indtrufne omkostninger.

 

 1. Forsinkelse

Forsinkes leverancen væsentligt, og er DI-Teknik ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jf. punkt 6, er køberen ved skriftlig meddelelse til DI-Teknik berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køberen alene hæve købet. f.s.v. angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter køberens anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af DI-Teknik, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at køberens formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

 

 1. Fordringshavermora

Undlader køberen, efter at leveringstiden er indtruffet at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er DI-Teknik berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning.

Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er DI-Teknik – også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge denne bedst muligt.

 

 1. Mangler

DI-Tekniks mangelansvar har en udstrækning, som nedenfor anført og gælder i følgende perioder regnet fra det solgte leveringstidspunkt:

Installation og industristyresystemer: 9 måneder

Software: 3 måneder

Inden for de ovenfor nævnte perioder forpligter DI-Teknik sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter DI-Tekniks valg.

 

DI-Tekniks ovenfor påtagne afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse omfatter således alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med DI-Tekniks forpligtelse. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således DI-Teknik uvedkommende.

DI-Tekniks forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køberen beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af DI-Teknik givne forskrifter.

DI-Tekniks forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af DI-Teknik leverede benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af DI-Teknik.

Såfremt DI-Teknik ikke inden rimelig tid opfylder ovennævnte afhjælpningsforpligtelse, kan køberen skriftlig give DI-Teknik en sidste frist for opfyldelsen. Er forpligtelsen ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen kræve forholdsmæssigt afslag dog højst 10 % af den aftalte købesum.

DI-Teknik er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er DI-Teknik, der har foretaget dimensioneringer m.v. og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende.

 

 1. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

DI-Teknik er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

 

Dette gælder også skade af tab ved forsinkelse.

 

 1. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen at foretage en grundig undersøgelse af materiellets kontraktmæssighed senest ved leveringen.

Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Det samme gælder, hvis køberen undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som han ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen.

Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

 

 1. Force majeure

DI-Teknik er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for DI-Tekniks kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hinders midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i det tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 40 arbejdsdage, skal såvel DI-Teknik som køber være berettiget til at annullere aftalen uden, at dette skal anses for misligholdelse.

 

 1. El-forsyning

Køber er pligtig til at sørge for og bære omkostninger ved etablering af tilstrækkelig stabil elforsyning og effektivt jordingsanlæg til det solgte.

 

 1. Software-programlicens

Indgåelse af aftaler om software-programlicens giver alene køberen ret til at anvende programmerne som anført i en særskilt licensaftale. Denne ret kan ikke overdrages til andre, og køberen har ikke ret til at kopiere programmerne til andre.

Programmerne må kun benyttes til en enkelt computer eller arbejdsopgave, dog har køberen ret til at tage op til to sikkerhedskopier af programmerne.

Der henvises i øvrigt til særlige betingelser vedrørende software programlicens, der er gældende i ethvert sådant kontraktforhold mellem DI-Teknik og DI-Tekniks kunder.

 

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelsen af dansk ret enten ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter DI-Tekniks valg.

Hvor sagen skal afgøres ved voldgift, sammensættes voldgiftsretten af tre medlemmer, der udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Et af disse medlemmer – formanden – skal opfylde betingelserne for at vær dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

Voldgiftsbehandlingen finder i øvrigt sted i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift.

Du kan downloade vores salgs- og leveringsbetingelser i PDF her: 103 SAL.14.DIT.01_001 Skabelon – DI-Teknik salg og leveringsbetingelser

 

 

 

 

Kontakt os